Global Rubber Industrial

สายพานกระพ้อ

 

 

คุณภาพของยางหุ้ม    

สายพานกระพ้อ  สามารถผลิตให้ มีคุณภาพเดียวกับสายพาน Diamond  

ความหนาของยางด้านบน

ตามเงื่อนไขข้อกำหนด คือ 2 + 2 มิลลิเมตร ถึง 3 + 3 มิลลิเมตร ความหนาอื่น ๆ ขี้นอยูกับสภาพการใช้งาน

ขอบข้างของสายพาน

สายพานกระพ้อผลิตแบบชนิดหุ้มขอบ molded แบบมาตรฐาน หรือหากต้องการชนิดตัดขอบ(Cutting edge)

เส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกกลิ้ง ขึ้นอยู่กับความหนาของโครงสร้างสายพาน

การใช้งาน   

สายพานกระพ้อใช้สำหรับการลำเลียงวัสดุในแนวตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่แคบและจำกัด