Global Rubber Industrial

ผลิตภัณฑ์

Abrasion Resistancesssss

  • Diamond- DA ทนสึก ทนการเสียดสีได้ดี
  • Diamond- DS Super ทนสึก ทนการเสียสีได้ดียิ่งขึ้น
  • Diamond- DE Extra ทนสึก ทนการเสียดดีได้เป็นพิเศษ

Oil Resistance

  • Diamond- OR1 ทนต่อน้ำมันพืช และ จารบีได้ดี
  • Diamond- OR2 ทนต่อน้ำมันทางด้านสารเคมีได้ดี

Heat Resistance

  • Diamond- HA  ทนความร้อนที่อุณหภูมิ 120˚C - 170˚C
  • Diamond- HS Super ทนความร้อนได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 170˚C - 220˚C
  • Diamond- HE Extra ทนความร้อนได้สูงเป็นพิเศษ ที่อุณหภูมิ 220˚C - 300˚C

GRI Rubber Dams

ผลิตภัณฑ์เขื่อนยางรูปแบบต่าง ๆ

เขื่อนยางแบบหมอน

เขื่นยาง มีลักษณะเหมือนหมอนเมื่เติมนำ้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในชนบท เพี่อการปิดกันน้ำ หรือโรงไฟฟ้าชลประทานที่ยกหัวจ่ายไฟ จำกัดความสูงและระยะห่างได้น้อยกว่า สามารถใช้สาหรับการเชือ่มต่อ หลายช่วง

เขื่อนยางที่ลักษณะเหมือนครีบ หรือกระโดงปลา

มีส่วนที่เป็นถุงยางเขื่อนซึ่งก็เหมือนหนังสือ น้ำไหลผ่านไกล จากตัวเขื่อนก่อตัวเป็นน้ำตกขนาดเล็ก เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ สันเขื่อนมีอิทธิพลต่อการไหลพุ่งของน้ำ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของน้าต่อถุงยางเขื่อน หลีกเลี่ยงการสันสะเทือน ของเขื่อน ถุงเกิดจากแรงดันลบที่ปลายน้ำ

เขื่อนยางเป่าลมขนาดกลาง

เขื่อนยางแบ่งออกเป็นเขื่อนยางแบบพองและเขื่อนยางชนิดเติมน้ำตามขนาดบรรจุ หากอุณหภูมิของน้ำในพื้นที่ต่างเขื่อนยางแบบเป่า ลมก็เป็นตัวเลือกที่ดีท่ีสดุ เพราะอากาศไม่สามารถจากัดด้วยอุณหภูมิได้ แต่น้ำจะแข็งตัวในฤดูหนาว ถ้าอุณหภูมิพอเหมาะ เขื่อนยาง เติมน้ำจะดีกว่า เพราะเขื่อนชนิดนี้มีการจัดการและบำรุงรักษาที่ดีกว่า

เขื่อนยางแบบลาดเอียง ไม่พับ

แนวสมอลาดเอียงปลายน้าจัดเป็นเส้นตรงทีมีมมุเอียง หลังจากบรรจุน้ำในถุงเขื่นแล้วจะมีความลาดชันเรียบ และสวยงาม การทำงานของถุงเขื่อนนมีเสถียรภาพ ภายใต้ความกดดัน ความชันถูกรวมเข้ากับลุม่น้าและน้า ที่ระบายออกเป็น ไปอย่างราบรื่น ประหยัด และใช้ได้ จริง

เขื่อนยางโค้ง (แบบตัว C และ แบบ S )

เขื่อนยางโค้งเหมาะสาหรับยึดและจัดเก็บน้าภายใต้สภาพ ทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานพิเศษ เส้นโค้งที่สวยงาม น้ำเสนอภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่น