Global Rubber Industrial

สายพานลำเลียงชนิดทนความร้อน

Diamond HA 120-170˚C

DIAMOND HA 120-170˚C  เป็นสายพานที่เหมาะกับอุณหภูมิปานกลาง คือ 120˚C   ถึง 170˚C  ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรมปุ๋ย เหมือง บ่อหิน กระดาษ และเยื่อกระดาษ โรงน้ำตาล อุตสากรรมแก้ว และ อุตสาหกรรมชิ้นส่วน

Diamond HS 170-220˚C

DIAMOND HS 170-220˚C  เป็นสายพานที่เหมาะกับอุณหภูมิที่สูงกว่า  ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรมปุ๋ย เหมือง บ่อหิน อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมหินปูน และปูนขาว

Diamond HE 220-300˚C

DIAMOND HE 220-300˚C เป็นสายพานที่เหมาะกับอุณหภูมิที่สูงมาก สูงได้ถึง 300˚ (ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก) ใช้ในอุตสาหกรรมซิเมนต์ชนิดแข็ง  อุตสาหกรรมแก้ว โรงไม้ เหมือง บ่อหิน อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมหินปูน และปูนขาว