Global Rubber Industrial

บริการ

บริการ

GRI มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี  เริ่มจากการสำรวจความผิดปกติ การเก็บข้อมูลนำส่งเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการซ่อม / ซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในระบบสายพานลำเลียงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าเรา งานดังกล่าวประกอบด้วยดังนี้

  • การติดตั้งสายพานลำเลียงทั้งระบบ งานโครงสร้างและ นำสายพานขึ้นโครงสร้าง
  • การต่อสายพานลำเลียงด้วยวิธีร้อน
  • การต่อสายพานลำเลียงด้วยวิธีเย็นด
  • การซ่อมแซมสายพานเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  • การหุ้มยางลูกกลิ้งนำ และลูกกลิ้งตาม และส่วนอื่นๆ
  • การบริการเปลี่ยนยางกันข้าง, ยางทำความสะอาดสายพาน และอื่นๆ
  • การบริการเปลี่ยนใส่ลูกกลิ้งนำ และลูกกลิ้งตาม และลูกกลิ้งรองรับสายพานและอื่นๆ
  • การบริการตัด/ต่อโครงสร้าง ตามความต้องการ

Pulley Lagging

Belt Splicing

Belt Inspection