Global Rubber Industrial

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

GRI คือผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายพานลำเลียง ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่ใช้สายพานลำเลียงในทุกภาคส่วน ภายในประเทศเช่น  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการซีเมนต์  โรงงานถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัล โรงงานบำบัดน้ำเสีย  อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย  แปรรูปไม้  เยื่อกระดาษ และการแปรรูปกระดาษ เป็นต้น  ส่วนตลาดต่างประเทศ เราส่งออกยังประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย ลาว เวียดนาม และ พม่า เป็นต้น